آنتی استاتیک برای از بین بردن اثرات ناخواسته بارالکترواستاتیکی تولیدشده درهنگام تولیدو سایش الیاف و نخ و پارچه مورد استفاده واقع میشود.بارالکترواستاتیکی باعث ایجادقدرت چسبندگی نامطلوب و لرزشی ناشی از آن میشود.این ماده با استفاده از روش شیمیایی ضداستاتیک اعمال میشود،که اثرآن ممکن است موقتی یا دایمی باشد.

الکتریسیته ساکن در بسیاری از مراحل تولیدمنسوجات و در طول سایش،یعنی استفاده از محصولات نساجی ظاهرمیشود.مشکل الکتریسیته ساکن درالیافی مشاهده میشود که حاوی رطوبت بسیارکمی هستند.بنابراین ،اغلب در الیاف مصنوعی آبگریز،به عنوان مثال ،الیاف پلی استر،پلی آمید و پلی اکریل مشاهده میشود.الیاف طبیعی میتوانند درحالت خشک بیش ازحد،به عنوان مثال ،درخروجی یک تونر و در یک محیط با رطوبت کم ،به عنوان مثال ،در زمستان شارژ ایستا ایجادکند.

 

در طول تولید نخ ،الکتریسیته ساکن روی نخهای رشته ای منجربه دافعه رشته ها و بادکش زدن نخ میشود.بنابراین ،مراحل آماده سازی مناسبی در طول تولید الیاف برای کاهش الکتریسیته ساکن اضافه میشود.

بارهای ثابت روی پارچه ها، کارکردن را دشوار می کند؛و همچنین می تواندبه چسبیدن لباس منجرشود،که منجر به کاهش راحتی سایش وزیبایی ظاهری میشود.باراستاتیک همچون به افزایش جذب گردو غبارو خاک از هوا کمک میکند.

آنتی استایک به عنوان یک ماده ضداستاتیک موثر بر روی سطح الیاف و روی سطحی که تماس اصطکاکی باعث تجمع بالقوه بارمیشود،اعمال میشود.

با افزایش رسانایی پارچه یا الیاف و نخ و یا کاهش نیروهای اصطکاک با استفاده از مواد روان کننده مناسب می توان تمایل به جمع شدن بار ساکن را کاهش داد.اتمام رطوبت می تواندبرای افزایش هدایت پارچه استفاده شود.برخی از نمونه های آنتی استاتیک با دوام شامل ترکیبات پلی اتیلن گلیکول و اکسید پلی اتیلن هستند.برخی از پلی امین ها ممکن است با پایان گلیکول ها برای پایان دادن به اب دوستانه با دوام منسوجات واکنش دهند.رسوب پوشش های کربنی یا فلزی نیزممکن است منجر به افزایش رسانایی پارچه و کاهش تجمع بار استاتیک شود.

انتی استاتیک در دو نوع وجود دارد:

آنتی استاتیک های  غیربادوام

آنتی استاتیک های بادوام

آنتی استاتیکهای غیر بادوام:

موادآنتی استاتیکی با دوام برای پایان دادن به پردازش الیاف و نخ ترجیح داده میشوندزیرا ازبین بردن آن مهم است.از دیگرنیازهای مهم روان کننده های ریسندگی و الیاف،مقاومت در برابر حرارت و حلالیت روغن است.این گروه ازموادعمدتا ریزبین ،شامل سورفاکتانت ها،نمک های آلی ،گلیکول ها،پلی اتیلن گلیکول ها،پلی الکترولیت ،نمک های آمونیوم کواترنر با زنجیره های الکیل چرب،ترکیبات اکسیدپلی اتیلن و استرهای نمک های اسیدهای الکیل فسفونیوم است.الزامات کلی آنتی استات های غیر بادوام عبارتنداز:

اشتعال پذیری کم؛زرد نشده(پایداری در برابر گرما)،غیرخورنده،کف کم

استرهای اسیدفسفریک بزرگترین گروه آنتی استات های غیر بادوام را تشکیل می دهند.

گروههای الکیل معمولا از اسیدهای چرب گرفته میشوند.ازالکلهای چرب اتوکسیله نیز برای تشکیل استرها استفاده میشود.دوام این استرهای اسیدفسفریک با اندازه مولکولی افزایش می یابد.

ترکیبات آمونیوم کواترنر بزرگترین گروه آنتی استات های غیر بادوام هستند.پرکاربردترین آنها دی کلو دی متیل آمونیوم کلرایدو پیه دی هیدروژنه کلرید دی متیل آمونیوم است.