محصولات گروه چسب و شیمی


تصویرنامدسته بندیتوضیحات
ضـد کـف منـاسـب برای تولیـد انـواع چسـب هـا
چسـب چـوب ، چسـب صحـافـی ، کـارتـن سـازی
کنبتکـس ، چسـب کـاشـی ، چسـب بتـون
چسـب کـاشـی ، چسـب بتـون ، رولکـس