محصولات گروه دباغی


تصویرنامدسته بندیتوضیحات

کاربرد: اين آنزيم به طور معمول بعد از عمليات آهک زدايي بسته به نوع چرم با غلظتهای متفاوت به کار برده می شود:
1.1-1.7 % چرم لباسی گوسفند
2.5-4.1 % چرم لباسی گاوی
1.1-2.5 % چرم رويي گاوی
در روش دوطرفه:
1.7 gr/L استراليايي
2.5 gr/L انگليسی
3.3-4.1 gr/L اسپانيايي
4.1-5 gr/L فرانسوي
2.5-3.3gr/L تركي

کاربرد: اين آنزيم به طور معمول بعد از عمليات آهک زدايي بسته به نوع چرم با غلظتهای متفاوت به کار برده می شود:
0.7-1% چرم لباسی گوسفند
1.5-2.5% چرم لباسی گاوی
0.7-1.5% چرم رويي گاوی
در روش دوطرفه:
1gr/L استراليايي
1.5gr/L انگليسی
2-2.5gr/L اسپانیایی
2.5-3gr/L فرانسوي
1.5-2gr/L تركي

ماده خيس كننده و امولسيون كننده براي همه نوع پوست سنگين اختصاصاً مناسب پوست هاي سنگين خيلي خشك با جز چربي بالا به عنوان يك ماده سودمند درآهك زني پوست سنگين به عنوان يك ماده كمكي gr/l 2-1 خيس كننده
gr/l 1-0.5 آهك براي گوسفند
gr/l 1.2-0.7 پوست گوساله سنگين
gr/l 1.4- 0.8 پوست هاي مودار
Kg2-1 , l 100 مخلوط موزدايي
رفتار انبارداري :در دماي پايين تر از°c10+ به حالت ويسكوز در مي ‌‌‌‌آيد , در دماي صفردرجه به صورت كلوئيدي در مي ‌آيد و با بازگشت به دماي اتاق خواص خود را بازمي يابد

کاربرد:
قابل کاربری برای انواع چرم بخصوص زمانی که يک فرايند سريع آهکزدايی مورد لزوم باشد.
مقدار کاربرد 2-3 درصد بر حسب وزن پوست
کاربرد به همراه نمکهای آمونيوم سولفات مقدور می باشد.
امکان آنزيم دهی به روش معمول در همين مرحله

– خيس كردن
در پوست هاي نمكي و سنگين متر مكعبKg/ 0.25 -0.5
در پوست هاي خشك و سبك متر مكعب Kg / –0.5 1
اگر نياز به عوض كردن ‌براي چند بار متوالي باشد توصيه مي گردد كه به همراه مواد خيس كننده مواد ضد باكتري مورد استفاده قرار گيرد .
– در ‌آهار زني متر مكعبKg/ .5-1
– نفوذ دهندگي 1-6%برحسب وزن خشك

-به عنوان چربي گير به تنهايي و به همراه حلال: 2-5 %
– به عنوان خيس كننده: 0.5- 1 %
فرايند چربي زدايي در درام گرم بدون غوطه وري: ( بر اساس وزن پوست )
GB 20-25% با آب ) 1:5 به نسبت ) 30 دقيقه
آب 38° C 100 % 30دقيقه
-در طي فرايند چربي زدايي با حلال در درام گرم بدون غوطه وري:
GB 20-25% با آب ) 1:5 به نسبت ) 30 دقيقه نفت 10 % 45 دقيقه آب 38 0C 100 % 30دقيقه سپس شستشو در آب C °35 تا هنگامي كه محلول شفاف شود . در آخرين شستشو 0.2 % GB 1
رفتار انبار داري: در دماي پايين تر از 10 °C به حالت كلوئيدي در مي آيد. در پايين تر 0° C منجمد مي شود و در محيط اتاق به حالت اوليه خودش بر مي گردد.