هلدینگ توسعه صبا

مجموعه هلدینگ توسعه صبا،مجموعه ای با بیش از 4دهه حضورفعال درعرصه تولید و صنعت کشورجمهوری اسلامی ایران می باشدو امروز به خود می بالد ومفتخر است که نقش بسزائی در اقتصادواشتغالزائی کشور با سرمایه شخصی و تعهدوتخصص مدیران خود ایفا نموده است.

        هلدینگ توسعه صبا،شامل مجموعه شرکتهایی می باشدکه فعالیت خود را از سال 1362درمنطقه شهرک صنعتی راوندکاشان آغازنموده است ودرکارنامه خود طراحی و تولید قالبهای صنعتی ،طراحی و تولیدماشینهای قالی بافی،چله پیچی،آهارو تکمیل فرش و همچنین تولیدفرش ماشینی و ارایه خدمات تکمیل فرش ماشینی به تولیدکنندگان فرش ماشینی را داشته و  در ادامه فعالیت های خود در زمینه مواد شیمیایی و تعاونی کمکی نساجی با بهره گیری از ظرفیت ایجادشده در شهرک صنعتی عباس آبادتهران،مشغول به فعالیت می باشد.