محصولات گروه شوینده صنعتی


تصویرنامدسته بندیتوضیحات
منـاســب بـرای شستـشـوی انـواع شیشــه
بـراق کننــده سنـگ و سـرامیـک
منـاسـب بـرای شستـشـوی مـوتـور انـواع خـودرو
شـوینـده ای منـاسـب بـرای شستشــوی انـواع فـرش و مـوکـت
منـاسـب برای شستـشـوی بـدن خـودرو