محصولات گروه رنگسازی


تصویرنامدسته بندیتوضیحات
روان کننـده و نفـوذ دهنـده رنـگ پـلاستیک

محلول ضد باکتری رنگ پس از افزوده شدن به رنگ، با ایجاد پوشش نانویی از آلودگی میکروبی سطح رنگرزی شده، جلوگیری می کند. انواع باکتری، ویروس و قارچ، پس از برخورد با رنگ ضد باکتری به طور کامل از بین می روند.

ضدکف منـاسـب برای تـولیـد انـواع رنگهـا
ضدکف منـاسـب برای رنگهای پلاستیک و نیمه پلاستیک
رنـگ نیـم پلاستیـک درجـه پـائیـن
رنـگ نیـم پلاستیـک درجـه پـائیـن
رنـگ پلاستیـک و نیـم پلاستیـک – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و …
رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و …
رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و …
رنـگ پلاستیک استاندارد – کنیتکـس – چسـب کـاشـی و …